voorbeeldteksten 2. algemeen geldende excessenregeling

Een veel voorkomende tekst luidt als volgt:

MODELTEKST

bron: welstandsnota Zaanstad

De gemeente hanteert bij het toepassen van de excessenregeling het criterium dat er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Vaak heeft deze betrekking op:

•    Het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk van zijn omgeving;
•    Ernstig verval van bouwwerken;
•    Het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk;
•    Armoedig materiaalgebruik;
•    Toepassing van felle en (sterk) contrasterende kleuren;
•    Te opdringerige reclames; en
•    Een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de gebiedsgerichte welstandscriteria).

Vergunningvrije bouwwerken die voldoen aan de welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen zijn in elk geval niet in strijd met redelijke eisen van welstand.

Soms wordt hieraan nog de opmerking toegevoegd: 'Het zal duidelijk zijn dat in een gebied waarvoor een hoog welstandsniveau is vastgesteld er eerder sprake kan zijn van een exces dan in een gebied met een laag niveau.' (bijvoorbeeld in de welstandsnota van Middelburg)

Het is daarnaast mogelijk om de excessenregeling niet te vatten in expliciete criteria, maar te relateren aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, zoals bijvoorbeeld in een aantal gemeenten in Noordoost Nederland gebeurt:

MODELTEKST

bron: welstandsnota Haren (Groningen) pg. 15
(…) een bouwwerk is in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand indien sprake is van excessen. Hiervan is sprake indien flagrante strijdigheid bestaat met de in deze welstandsnota opgenomen criteria. Van excessen kan bijvoorbeeld sprake zijn  bij te opdringerige reclame-uitingen, toepassing van felle of contrasterende kleuren en/of armoedig materiaalgebruik. Bij repressief welstandstoezicht ligt – conform het gemeentelijk handhavingsbeleid – een hoge prioriteit bij het voorkomen van excessen in kwetsbare gebieden (…)

Een minimumvariant komt ook voor

MODELTEKST

bron: welstandsnota Aa en Hunze
Onder excessen worden verstaan: ernstige strijd met redelijke eisen van welstand en buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn. Hierbij te denken aan te opdringerige reclame-uitingen, toepassing van felle, contrasterende kleuren en/of armoedige materiaalgebruik.

 

< terug naar Excessenregeling: 1. inleiding

> door naar Excessenregeling: 3. gebiedsspecifiek, voorbeeldteksten

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit