voorbeeldteksten 2. algemeen geldende excessenregeling

Een veel voorkomende tekst luidt als volgt:

MODELTEKST

bron: welstandsnota Zaanstad

De gemeente hanteert bij het toepassen van de excessenregeling het criterium dat er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Vaak heeft deze betrekking op:

•    Het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk van zijn omgeving;
•    Ernstig verval van bouwwerken;
•    Het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk;
•    Armoedig materiaalgebruik;
•    Toepassing van felle en (sterk) contrasterende kleuren;
•    Te opdringerige reclames; en
•    Een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de gebiedsgerichte welstandscriteria).

Vergunningvrije bouwwerken die voldoen aan de welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen zijn in elk geval niet in strijd met redelijke eisen van welstand.

Soms wordt hieraan nog de opmerking toegevoegd: 'Het zal duidelijk zijn dat in een gebied waarvoor een hoog welstandsniveau is vastgesteld er eerder sprake kan zijn van een exces dan in een gebied met een laag niveau.' (bijvoorbeeld in de welstandsnota van Middelburg)

Het is daarnaast mogelijk om de excessenregeling niet te vatten in expliciete criteria, maar te relateren aan de gebiedsgerichte welstandscriteria, zoals bijvoorbeeld in een aantal gemeenten in Noordoost Nederland gebeurt:

MODELTEKST

bron: welstandsnota Haren (Groningen) pg. 15
(…) een bouwwerk is in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand indien sprake is van excessen. Hiervan is sprake indien flagrante strijdigheid bestaat met de in deze welstandsnota opgenomen criteria. Van excessen kan bijvoorbeeld sprake zijn  bij te opdringerige reclame-uitingen, toepassing van felle of contrasterende kleuren en/of armoedig materiaalgebruik. Bij repressief welstandstoezicht ligt – conform het gemeentelijk handhavingsbeleid – een hoge prioriteit bij het voorkomen van excessen in kwetsbare gebieden (…)

Een minimumvariant komt ook voor

MODELTEKST

bron: welstandsnota Aa en Hunze
Onder excessen worden verstaan: ernstige strijd met redelijke eisen van welstand en buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn. Hierbij te denken aan te opdringerige reclame-uitingen, toepassing van felle, contrasterende kleuren en/of armoedige materiaalgebruik.

 

< terug naar Excessenregeling: 1. inleiding

> door naar Excessenregeling: 3. gebiedsspecifiek, voorbeeldteksten

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit