Bestuur FederatieBesluitenlijsten

Besluitenlijst Bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 11-12-2019

1.    Bestuursnotulen 14 november 2019 vastgesteld.

2.    Conceptversie Buitengewone ALV notulen d.d. 21 november 2019 geaccordeerd door bestuur. Met toevoeging van besluitenlijst wordt deze conceptversie aan de leden gestuurd voor opmerkingen, wijzigingen, aanvullingen + definitief maken notulen.

3.    Verlenging termijn voorzitter Leen Verbeek, mits in 2020 actief gestart wordt met actief zoeken geschikte opvolger + formele benoeming Brechje Pronk als bestuurslid. Instemming van leden via emailbesluit regelen.

4.    Opstellen + aanleveren volgende bestuursvergadering: profielen voor opvolger voorzitter, penningmeester en profiel voor optioneel extra bestuurslid.

5.    Bestuur gaat akkoord met inzet op vinden van structurele financiering bureau-organisatie FRK, op voorwaarde dat stafbureau consequenties zichtbaar maakt. Agenderen voor volgende bestuursvergadering.

6.    Bestuur ziet in Conceptueel Bouwen een belangrijk onderwerp en wil hierover graag met relevante partijen een dialoog op gang brengen. Werksessie organiseren in middagprogramma Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020 om in de breedte te onderzoeken hoe professionals van het conceptueel bouwen en die van ruimtelijke kwaliteitsborging elkaar kunnen vinden. Om na 5 maart hier ook vervolg aan te geven met professionals (ontwerpers, investeerders, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties) die dit in hun eigen praktijk verder willen brengen.

7.   Voorzitter (ovb) aanwezig bij vervolgbijeenkomst 31 januari 2020 ter voorbereiding op dagvoorzitterschap Nationale Dialoog Bouwcultuur 5 maart 2020 .

Besluitenlijst Bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 14-11-2019

1.    Verslag bestuursvergadering 25 september 2019 vastgesteld; Besluitenlijst voortaan na iedere bestuursvergadering op website FRK;

2.    Behandeling Meerjarenplan en – begroting in ALV extra op 21 november 2019:
a.     Opdracht aan directeur: huidige versie meerjarenplan en -begroting aanscherpen en inkorten;
b.    Extra ALV is bedoeld om leden richting en prioriteiten te laten aangeven; interactieve bijeenkomst. Er is extra denkkracht van de leden nodig voor strategische keuzes.
c.     Bestuur vraagt directeur meerjarenbeleidsplan te presenteren met korte en krachtige powerpoint (max 5 A4); Beleidslijn: in balans brengen van lobbyactiviteiten + ledenservice; uitwerking 5 V’s; de voorzitter neemt gespreksleiding op zich.
d.    Begrotingsformat in 2020 vernieuwen; voor nu huidige format handhaven.

3.    Opdracht aan bureau-organisatie FRK voor uitwerking activiteitenplan in relatie tot verkiezingsprogramma’s 2021.

4.    Stand van zaken congres Nationale Dialoog Bouwcultuur 2020
a.     Het bestuur geeft aan de ingang gezette lijn voortzetten: inzetten op bouwcultuur, bouwen als culturele daad. Vloeit voort uit Fiks Nederland.
b.    Formele uitnodiging aan minister BZK in gang zetten voor afsluiting congres;
c.        Het bestuur vraagt extra aandacht te besteden aan verwachtingsmanagement: iedereen is welkom, maar beperkt beschikbare plaatsen (200 – 250 personen). Hoe daarmee om te gaan?

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit