Bestuur FederatieBesluitenlijsten

Besluitenlijst Bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 10-6-2020

 1. Bureau zal inventariseren hoe leden hun werk hebben aangepast na de Coronacrisis  en ervaringen + ontdekkingen uitwisselen. (platformfunctie).
 2. Definitieve versie van de jaarstukken worden na aanpassingen schriftelijk aan het bestuur voorgelegd voor akkoord.
 3. Indien het niet lukt om de bestuursstukken een week voor de vergadering aan te leveren, dan wordt de bestuursvergadering geannuleerd en wordt een nieuwe datum gezocht.
 4. Volgende bestuursvergadering vindt plaats op de nieuwe locatie in Amersfoort. [NB extra ingelaste bestuursvergadering op 3 september 2020 (ovb).]
 5. Het bestuur is akkoord met het voorliggende operationele, resultaatgerichte concept van het activiteitenprogramma 2021-2024. Zij verzoekt bureau-organisatie dit verder uit te werken conform de vier hoofdlijnen, met extra aandacht voor leesbaarheid, prioriteitstelling en realistische urenbesteding op basis van bezetting 2,3 fte.
 6. Wanneer projectleiders en -medewerkers op flexibele basis worden ingehuurd, dan worden primair de  leden geïnformeerd over vacatures/projectaanvragen. Zo blijven leden betrokken en wordt de community vergroot. Kwaliteit en ervaring zijn leidend bij selectie van projectmedewerkers (intern/extern).
 7. Bestuur ontvangt in oktober/november 2020 notitie van directeur over wenselijke organisatie en (reflectie op) arbeidsrechtelijke situatie FRK.
 8. Op ALV leden informeren hoe kansrijk derde geldstroom (vanuit rijk + overige opties) is + toelichten wat dit betekent voor de organisatie (type personeelsmanagement bij externe projectleiders).

Besluitenlijst Bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 15-4-2020

 1. Het bestuur mandateert de bureau-organisatie aanvraag en begroting in te dienen voor vierjarige instellingssubsidie bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vanwege krappe deadline (7 mei 2020) keuze voor pragmatisch handelen.
 2. Notitie Coronacrisis in relatie tot FRK inzetten om krachtenveld te benoemen en te verbinden met activiteiten FRK (leden).
 3. Bestuur neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteiten voorbereidingen modelverordening door VNG. De Omgevingswet biedt alle ruimte voor gemeentelijk maatwerk in de (rijks)verantwoordelijkheid voor omgevingskwaliteit. FRK stimuleert gemeenten die ruimte te nemen. Actuele discussie tussen FRK en VNG. Het VNG scenario voor de modelverordening: Kiezen voor het minimale dat de Omgevingswet eist (gemeentelijke adviescommissie voor rijksmonumenten) strookt niet met het nationale doel (omgevingskwaliteit) en met de verantwoordelijkheid die het rijk bij gemeenten heeft neergelegd.
 4. ALV 2020 wordt naar september verplaatst. Volgende bestuursvergadering (extra) ingelast: 10 juni 2020.
 5. De Nationale Dialoog Bouwcultuur 2020 was een succes en krijgt vervolg. Eindverantwoording gaat per mail naar bestuur voor goedkeuring, inclusief realistische nacalculatie van FRK uren.
 6. Besluit: FRK stelt klein team samen dat vanuit FRK reactie zal aanbieden aan Antennebureau n.a.v. onderzoek over 5 G, welstand en EU ambities 5-G vergunningsvrij te maken. Eventueel bijdrage van FRK aan Handreiking 5 G.

Besluitenlijst Bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 29-1-2020

 1. Per e-mail stemming hebben de leden unaniem ingestemd met de benoeming van Brechje Pronk (gemeente Rotterdam) tot lid van het Federatiebestuur.
 2. Op dezelfde manier hebben de leden ingestemd met de verlenging van de zittingstermijn van voorzitter Leen Verbeek tot uiterlijk de ALV van juni 2021.
 3. Bestuursnotulen 11 december 2019 vastgesteld.
 4. De Federatievoorzitter vervult het dagvoorzitterschap van de Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart.
 5. Het bestuur stemt in met de ondertekening door de Federatie van het document 'Landingsplaats voor de Omgevingswet'.
 6. Het bestuur stemt in met de Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit en uit waardering voor het werk van de auteurs José van Campen en Wim Mulder
 7. Van het Federatiebureau wordt gevraagd om tijd vrij te maken voor het verwerven van externe, meerjarige financiering voor de toegenomen activiteiten van de FRK, op basis van een activiteitenplan in relatie tot de visie 'Actueler dan Ooit'.
 8. Volgende vergadering: 15 april 2020

Besluitenlijst Bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 11-12-2019

1.    Bestuursnotulen 14 november 2019 vastgesteld.

2.    Conceptversie Buitengewone ALV notulen d.d. 21 november 2019 geaccordeerd door bestuur. Met toevoeging van besluitenlijst wordt deze conceptversie aan de leden gestuurd voor opmerkingen, wijzigingen, aanvullingen + definitief maken notulen.

3.    Verlenging termijn voorzitter Leen Verbeek, mits in 2020 actief gestart wordt met actief zoeken geschikte opvolger + formele benoeming Brechje Pronk als bestuurslid. Instemming van leden via emailbesluit regelen.

4.    Opstellen + aanleveren volgende bestuursvergadering: profielen voor opvolger voorzitter, penningmeester en profiel voor optioneel extra bestuurslid.

5.    Bestuur gaat akkoord met inzet op vinden van structurele financiering bureau-organisatie FRK, op voorwaarde dat stafbureau consequenties zichtbaar maakt. Agenderen voor volgende bestuursvergadering.

6.    Bestuur ziet in Conceptueel Bouwen een belangrijk onderwerp en wil hierover graag met relevante partijen een dialoog op gang brengen. Werksessie organiseren in middagprogramma Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020 om in de breedte te onderzoeken hoe professionals van het conceptueel bouwen en die van ruimtelijke kwaliteitsborging elkaar kunnen vinden. Om na 5 maart hier ook vervolg aan te geven met professionals (ontwerpers, investeerders, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties) die dit in hun eigen praktijk verder willen brengen.

7.   Voorzitter (ovb) aanwezig bij vervolgbijeenkomst 31 januari 2020 ter voorbereiding op dagvoorzitterschap Nationale Dialoog Bouwcultuur 5 maart 2020 .

Besluitenlijst Bestuur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 14-11-2019

1.    Verslag bestuursvergadering 25 september 2019 vastgesteld; Besluitenlijst voortaan na iedere bestuursvergadering op website FRK;

2.    Behandeling Meerjarenplan en – begroting in ALV extra op 21 november 2019:
a.     Opdracht aan directeur: huidige versie meerjarenplan en -begroting aanscherpen en inkorten;
b.    Extra ALV is bedoeld om leden richting en prioriteiten te laten aangeven; interactieve bijeenkomst. Er is extra denkkracht van de leden nodig voor strategische keuzes.
c.     Bestuur vraagt directeur meerjarenbeleidsplan te presenteren met korte en krachtige powerpoint (max 5 A4); Beleidslijn: in balans brengen van lobbyactiviteiten + ledenservice; uitwerking 5 V’s; de voorzitter neemt gespreksleiding op zich.
d.    Begrotingsformat in 2020 vernieuwen; voor nu huidige format handhaven.

3.    Opdracht aan bureau-organisatie FRK voor uitwerking activiteitenplan in relatie tot verkiezingsprogramma’s 2021.

4.    Stand van zaken congres Nationale Dialoog Bouwcultuur 2020
a.     Het bestuur geeft aan de ingang gezette lijn voortzetten: inzetten op bouwcultuur, bouwen als culturele daad. Vloeit voort uit Fiks Nederland.
b.    Formele uitnodiging aan minister BZK in gang zetten voor afsluiting congres;
c.        Het bestuur vraagt extra aandacht te besteden aan verwachtingsmanagement: iedereen is welkom, maar beperkt beschikbare plaatsen (200 – 250 personen). Hoe daarmee om te gaan?

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit