Federatie Ruimtelijke KwaliteitOrganisatieprofiel en lidmaatschap

79 procent van alle welstands- en monumentencommissies in Nederland is lid van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het ledenbestand omvat momenteel zeven regionale en 49 lokale commissies, en drie landelijke rechtspersonen, namelijk BnsP, NVTL, VBWTN.

organisatie, bestuur en medewerkers
doel en missie
producten en diensten
lidmaatschap

Organisatie, bestuur en medewerkers

Het bureau van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (v/h Federatie Welstand) bestaat uit twee medewerkers:
Flip ten Cate
Directeur
Christi Wijnen
Bureaumanager

Het bestuur van de Federatie bestaat uit de volgende leden:
De heer L. Verbeek, voorzitter (Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland)
De heer B. Buijs, penningmeester (Het Oversticht)
Mevrouw B. Pronk, secretaris (gemeente Rotterdam)

Doel en missie

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft als doel de bevordering van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland.

Missie:

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bewaakt en bevordert de randvoorwaarden waarbinnen haar leden, professionele adviseurs, de lokale en provinciale overheden optimaal kunnen adviseren over de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daartoe werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit samen met gelijkgestemde partners.
De focus van de Federatie ligt daarbij op:
-    bewustwording bij bestuurders en burgerij over het belang van ruimtelijke kwaliteit;
-    het stimuleren van visievorming t.a.v. ruimtelijke kwaliteit bij beslissers;
-    de bevordering van adequate wet- en regelgeving;
-    de bevordering van uitstekende, eigentijdse en oplossingsgerichte advisering, zowel aan de overheid als aan de initiatiefnemers.Producten en diensten

a.    Belangenbehartiging
- Lobbywerk

 • Opbouw en onderhoud van netwerken m.b.t. ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
 • Regelmatig overleg met Kabinets- en Kamerleden, rijksambtenaren en met strategische partners bij brancheorganisaties (overheid, ontwerp, bouwnijverheid, landschap en natuur, onderwijs).
 • Deelname aan adviesorganen van het Kabinet (‘Overlegplatform Bouwregelgeving’; adviescommissie t.b.v. Omgevingswet).
 • Inspraaknotities en zienswijzen t.b.v. nationale wet- en regelgeving en in voorkomende gevallen ook bij lokale beleidswijzigingen.

- Onderzoek

 • Visitatie van adviescommissies van aangesloten gemeenten.
 • Permanent onderzoek naar ‘klanttevredenheid’.
 • Onderzoek naar de relatie tussen welstand en supervisie.
 • Registratie van second opinions en onderzoek naar jurisprudentie.
 • Onderzoek naar ruimtelijke kwaliteitsborging in West-Europa (de studie Mooi Europa verscheen in 2009 bij SUN uitgevers en FW) en daarbuiten.
 • Project ‘Mooiwaarts’, waarin moderne vormen van kwaliteitsborging worden gepresenteerd.
 • Imago-onderzoek 2009, uitgevoerd onder gemeenteraadsleden.

- Modellen en publicaties

 • Handreiking 'Kan-bepaling' voor gemeenten (coproductie met VBWTN).
 • Handreiking ‘Vergunningvrij bouwen en Ruimtelijke kwaliteit’ voor gemeenten.
 • Facilitering gemeenten bij de digitalisering van welstandsnota’s via een standaard (‘Informatiemodel Welstand IMWE’).
 • Handreiking ‘Gemeentelijke Monumentencommissies’ (coproductie met VNG en RCE).
 • Model voor een kwaliteitssysteem welstandsadvisering (met modellen en procedures, dat kan leiden tot ISO-certificering).

- Externe belangenbehartiging

 • Draagvlakbevordering door regelmatige aandacht in landelijke media.
 • Regelmatige spreekbeurten op congressen, cursussen en bijeenkomsten van gemeentebestuurders en raadsleden.


b.    Vakontwikkeling
- Publicaties en kennisbank

 • Vijf jaar lang de kwartaaluitgave Oog voor Welstand, naderhand tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief.
 • Website www.ruimtelijkekwaliteit.nl met wekelijkse update van jurisprudentie en knipselservice.
 • Diverse thematische publicaties.
 • Modellen van excessencriteria.
 • Modeljaarverslag welstandscommissie.
 • ‘Tien tips’ voor monumentenadvisering.
 • Onderzoek naar jaarverslagen van welstandscommissies.
 • Databank met jurisprudentie.
 • Bibliotheek en documentatiearchief.

- Capita Selecta

 • Oriëntatie op de vormgevingseffecten van nieuwe generaties windmolens, digitale Tv-antennes, zonnecollectoren, trafohuisjes e.d.
 • Nationaal Kwaliteitsteam Routeontwerp biedt lokale commissies expertise bij bouwplannen op en rondom (snel-)wegen.
 • Stimulering en organisatie van bovenlokale welstandsadvisering t.b.v. Betuwelijn, HSL, snelwegen A2, A4, A12, A27 en A73, Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 • Handreiking en uitgewerkte criteria voor ruimtelijke kwaliteit langs (snel-)wegen.
 • Inpassing van duurzame producten en de gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit (projectgroep ‘Duurzame schoonheid’).

- Cursussen

 • Introductiecursus over welstand en monumenten voor nieuwe commissieleden.
 • Cursus effectieve welstandsadvisering en beraadslaging.
 • Cursus schriftelijk welstandsadvies, met aandacht voor redactie en juridische validiteit.
 • Cursus relatie monumentenadvisering en welstandsadvisering.
 • Cursus ruimtelijke kwaliteit en vergunningvrij bouwen.


c.    Forum voor debat, kennisuitwisseling en informatie

 • Jaarcongres Welstand.
 • Algemene Ledenvergadering met thematisch deel en excursie.
 • Incidentele expertmeetings en workshops, bijv. voor ‘burger’-leden, ambtelijk secretarissen en Adviesteams Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Kennisbank en vraagbaak.
 • Tweemaandelijkse nieuwsbrief.
 • Regelmatige update van actualiteiten in wet- en regelgeving.
 • Inleidingen in jaarverslagen van regionale welstandsorganisaties.


d.    Publieksfunctie

 • Algemene publieksfolder ‘Welstandsadvies voor bouwplannen’ en 'Feiten over welstandsadvisering'.
 • Brochure ‘Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering’.
 • Publieksenquete over klanttevredenheid.
 • Telefonische vraagbaak voor architecten, burgers en media.
 • Informatie en doorverwijsfunctie m.b.t. second opinions en bezwaarprocedures.
 • Het ‘gezicht’ leveren aan adviescommissies voor welstand, monumenten en ruimtelijke kwaliteit.


Lidmaatschap


Het lidmaatschap staat open voor provinciale en regionale organisaties voor ruimtelijke kwaliteit, welstands- of monumentenzorg; voor gemeenten met een eigen welstandsorgaan; voor provincies met een onafhankelijke adviseur/adviesorgaan ruimtelijke kwaliteit; voor rechtspersonen van wie het toetreden tot het welslagen van het door de Federatie beoogde doel bevorderlijk kan zijn; voor personen die naar het oordeel van het Algemeen bestuur, door hun ervaring en deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van de doelstelling  van de Federatie.

Het lidmaatschap eindigt indien een lid ophoudt te bestaan; door opzegging door het lid; door opzegging namens de Federatie ingeval een lid niet meer aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet; door ontzetting bij besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, op een daartoe strekkend voorstel van het bestuur en nadat het betrokken lid is gehoord.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de federatie geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden voor het einde van een verenigingsjaar.

Medewerkers

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is een slanke en
soepel opererende organisatie.
Momenteel bestaat het bureau van de
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit uit drie medewerkers.

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit