Vacatures

Vacatures

De vacaturebank van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is gericht op het aantrekken van (burger)leden en voorzitters voor welstandscommissies, monumentencommissies en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
Ook kan de vacaturebank behulpzaam zijn bij de werving van secretarissen van commissies en de werving van rayon-architecten en beleidsmedewerkers bij regionale welstandsorganisaties. Of bij de werving van andere professionele adviseurs omgevingskwaliteit. De vacaturebank op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor al deze functies de logische intermediair zijn tussen vraag en aanbod. Plaatsing op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is kosteloos voor leden. Voor niet-leden wordt een bedrag van 250 euro in rekening gebracht.

 

Gemeente Almere zoekt een

Voorzitter Commissie Welstand en Erfgoed

Deeltijd | geen sluitingsdatum

De commissie welstand en erfgoed van Almere adviseert het college van B&W in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning, of een bouwplan aan redelijke eisen van welstand voldoet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota van Almere. Daarnaast adviseert de commissie het college van B&W ten aanzien van het onderdeel monumenten van de omgevingsvergunning. De commissie welstand en erfgoed van Almere bestaat op dit moment uit 5 leden. Ieder commissielid heeft een specifieke deskundigheid.

Wat ga je doen

Je leidt openbare vergaderingen en collegiale overleggen en ziet er op toe dat bouwplannen getoetst worden aan redelijke eisen van welstand, vastgelegd in de Welstandsnota. Je voert hiervoor overleggen met relevante gemeentelijke diensten en afdelingen. Je denkt op korte termijn mee over de transformatie en ontwikkeling naar een nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit. Je bent het gezicht van de commissie naar het stadsbestuur en bereid deel te nemen aan kwaliteitsteams en prijsvraagjury's.

Wat breng je mee

 • ervaring in de advisering over omgevingskwaliteit;
 • ervaring als leider en verbinder en uitstekende analytische en communicatieve eigenschappen;
 • aantoonbare kennis van en affiniteit met cultureel erfgoed;
 • deskundigheid op het gebied van architectuur en stedenbouw of andere relevante ervaring;
 • een integrale blik op het werkveld.

NB Kandidaten kunnen geen lid van de gemeenteraad, lid van het college van burgemeester en wethouders of ambtenaar van de gemeente Almere zijn.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Het aanbod

 • De benoeming is voor een termijn van drie jaar. Een 2e termijn van drie jaar behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten

Voor vragen over deze vacature en de procedure kun je contact opnemen met het secretariaat commissie welstand en erfgoed Almere, Niels ten Wolde via natwolde@almere.nl. Liever meteen solliciteren? Doe het wel zo snel mogelijk, want zodra we een geschikte kandidaat gevonden hebben, sluiten we de vacature.

 

Hûs en hiem zoekt:

nieuwe leden Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Fryslân

Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van 17 Friese gemeenten. De gemeenschappelijke regeling hûs en hiem zorgt voor de bemensing van de adviescommissies en levert de advisering inzake ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg aan de gemeenten. De adviezen beslaan een breed spectrum van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân. 

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit brengt advies uit over ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning en toetst deze aan het gemeentelijk beleid en indien van toepassing aan eisen, die vanuit de monumentenzorg worden gesteld. Het grootste deel van de ruim 7.000 jaarlijkse adviesaanvragen wordt onder mandaat behandeld door de vaste adviseurs in de 17 lokale Adviescommissies op de Friese gemeentehuizen. De overige - vaak grootschaliger en complexere - ruimtelijke vraagstukken en bijvoorbeeld de adviesaanvraag tot plaatsing van een object op de gemeentelijke monumentenlijst worden voorgelegd aan de Centrale Adviescommissie.

In verband met het rooster van aan- en aftreden van commissieleden is hûs en hiem per 1 januari 2023 op zoek naar

Leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Fryslân:

Architect (2x)

Stedenbouwkundige

Landschapsarchitect

Architectuurhistoricus

Wat verwachten wij van de leden:

 • breed georiënteerd en bekend met het werkveld van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap;
 • ervaring in het analyseren en beoordelen van (complexe) bouwplannen;
 • in bezit van het diploma in de gevraagde discipline op universitair niveau of HBO en ingeschreven in het Architectenregister (dit geldt niet voor de architectuurhistoricus);

Lees hier de volledige vacaturetekst

Werktijden en locatie

De adviescommissie bestaat uit twee gelijkwaardige teams en komt eenmaal per 14 dagen op donderdagmiddag bijeen. Commissieleden worden voor een periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met drie jaar.

Personen, die zich kandidaat willen stellen als lid van de Centrale Adviescommissie worden verzocht zich vóór 1 oktober 2022 via e-mail bij hûs en hiem aan te melden via husenhiem@husenhiem.nl. 

Inlichtingen bij de voorzitter van de Adviescommissie: Marc A. Visser 058-2337933 mvisser@husenhiem.nl.

 

Gemeente Amsterdam zoekt een

Secretaris bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Uren per week: 30-36 uur

Ruimte en Duurzaamheid is op zoek naar een commissiesecretaris voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie levert welstandsadviezen en monumentenadviezen aan het Amsterdamse gemeentebestuur (stadsdelen en centrale stad).

De functie

De commissie wordt ondersteund door het Bureau van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, feitelijk het secretariaat. Het bureau is een ambtelijk onderdeel van de directie Ruimte en Duurzaamheid en verricht alle relevante werkzaamheden voor het laten functioneren van de commissie.

De belangrijkste taak is het waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde en de nog te ontwikkelen leefomgeving.

Taken

 • Je ondersteunt de commissie bij haar advisering over welstands- en monumentenaspecten van bouwplannen
 • Je bereidt commissievergaderingen voor en stelt heldere adviezen op; je vormt de deskundige spil tussen subcommissie, betrokken stadsdelen en indieners van bouwplannen
 • Je adviseert als gemandateerde van de commissie zelfstandig over bouwplannen binnen het vastgestelde beleid.

Dit breng je mee

 • Een afgeronde bouwkundige opleiding op hbo, hbo-plus of academisch niveau
 • Aantoonbare werkervaring in het veld van architectuur en/of stedenbouw en affiniteit met monumenten en cultuurhistorie
 • Betrokkenheid bij Amsterdam, kennis van de stedelijke dynamiek, van de stedenbouwkundige en architectonische opbouw en van actuele ontwikkelingen

Lees hier de volledige vacaturetekst

Solliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 5 oktober 2022 via de 'direct solliciteren' button (via link hierboven)
 • De gesprekken vinden bij de locatie aan Weesperplein 8 plaats
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure

 

Gemeente Nijmegen zoekt een

Voorzitter

De gemeente wil voor de ontwikkeling van Kanaalzone Zuid een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) samenstellen. RKT's staan voor de kwaliteitsborging van grote en complexe ontwikkellocaties, zoals ook de gebieden Waalsprong en Waalfront&West. De kwaliteitsteams zijn vroeg in het ontwerpproces actief en bestaan uit deskundige leden die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven.

Voor de samenstelling van het RKT Kanaalzone Zuid is de gemeente per 1 november op zoek naar een Voorzitter.

Functie-inhoud:

 • Vanuit een breed perspectief een evenwichtig oordeel geven over de kwaliteit van architectuur, stedenbouw en openbare ruimte;
 • Schakelen tussen verschillende schaalniveaus en tussen zowel abstracte opgaven als opgaven met een hoge mate van detaillering;
 • Begrijpelijk verwoorden en samenvatten van een oordeel richting intitiatiefnemers;

Functie-eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Representatief met een natuurlijk overwicht;
 • Verbaal en redactioneel uitstekende vaardigheden;
 • Vanuit deskundigheid respect af kunnen dwingen bij externe partijen en het gemeentebestuur;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Kandidaten voor deze functie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Nijmeegse gemeentebestuur.

Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan kunt u hier tot en met 11 oktober 2022 op reageren. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober 2022. Solliciteren kan direct online.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ewald van Petersen (e.vanpetersen@nijmegen.nl). Meer informatie over de Kanaalzone Zuid is te vinden op www.nijmegen.nl. 

 

Gemeente Nijmegen zoekt:

Lid-architect/stedenbouwkundige Lid-stedenbouwkundige/landschapsarchitect

De gemeente Nijmegen heeft voor de ontwikkeling van het grootschalige ontwikkelingsgebied de Waalsprong in 2009 een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) ingesteld. RKT's staan voor de kwaliteitsborging van grote en complexe ontwikkellocaties, zoals ook de gebieden Waalfront&West en Stationsgebied. De kwaliteitsteams zijn vroeg in het ontwerpproces actief en bestaan uit deskundige leden die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven.

Het RKT bestaat uit vier leden waaronder de voorzitter. Drie leden vertegenwoordigen de specialismen van architectuur, stedenbouw en landschap. Vanwege beëindiging van de zittingstermijnen van enkele leden is de gemeente Nijmegen per 1 november voor het RKT Waalsprong op zoek naar een Lid-architect/stedenbouwkundige en een Lid-stedenbouwkundige/landschapsarchitect.

Wat ga je doen?

 • Vanuit een brede ruimtelijke context adviseren over de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte;
 • Schakelen tussen verschillende schaalniveaus en tussen zowel abstracte opgaven als opgaven met een hoge mate van detaillering;
 • Vanuit een oplossingsgerichte houding samen met externe partijen zoeken naar optimale ruimtelijke oplossingen, met oog voor het proces.

Wat verwachten we?

Algemeen

 • Excellente vakkennis op het gebied van architectuur, stedenbouw of landschap, blijkend uit een afgeronde relevante academische opleiding en (praktische) werkervaring;
 • Ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie;
 • Verbindende persoonlijkheid;

Lid-architect/stedenbouwkundige

Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Hedendaagse architectuur;
 • Diversiteit in gebouwtypen van werk-, logistiek-, woon- tot aan maatschappelijke typologieën;

Lid-stedenbouwkundige/landschapsarchitect

Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Signaleren van pragmatische kansen voor stromen, structuren en inrichting;
 • Overzicht van grote (landschappelijke) structuren;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Kandidaten voor deze functie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Nijmeegse gemeentebestuur.

Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, dan kun je tot en met 11 oktober 2022 reageren. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober 2022. Solliciteren kan direct online.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ewald van Petersen (e.vanpetersen@nijmegen.nl). Meer informatie over de Waalsprong is te vinden op www.nijmegen.nl en www.waalsprong.nl. 

 

Gemeente Nijmegen zoekt:

lid-architect/lid-stedenbouwkundige/lid landschapsarchitect

De gemeente wil voor de ontwikkeling van Kanaalzone Zuid een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) samenstellen. RKT's staan voor de kwaliteitsborging van grote en complexe ontwikkellocaties, zoals ook de gebieden Waalsprong en Waalfront&West. De kwaliteitsteams zijn vroeg in het ontwerpproces actief en bestaan uit deskundige leden die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven.

Het RKT bestaat uit vier leden waaronder de voorzitter. Drie leden vertegenwoordigen de specialismen van architectuur, stedenbouw en landschap. Voor de samenstelling van het RKT is de gemeente Nijmegen daarom per 1 november op zoek naar een lid-architect / lid-stedenbouwkundige / lid landschapsarchitect.

Wat ga je doen?

 • Vanuit een brede ruimtelijke context adviseren over de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte;
 • Schakelen tussen verschillende schaalniveaus en tussen zowel abstracte opgaven als opgaven met een hoge mate van detaillering;
 • Vanuit een oplossingsgerichte houding samen met externe partijen zoeken naar optimale ruimtelijke oplossingen, met oog voor het proces.

Wat verwachten we?

Algemeen

 • Excellente vakkennis op het gebied van architectuur, stedenbouw of landschap, blijkend uit een afgeronde relevante academische opleiding en (praktische) werkervaring;
 • Ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie;
 • Verbindende persoonlijkheid;

Lid architect

Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Stadsinbreiding;
 • Woon-werk gebouwen;
 • Hoogstedelijke bouwblokken;

Lid-stedenbouwkundige

Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Helen van stedelijke structuren;
 • Binnenstedelijke inbreiding;
 • Oog voor woon-werk gebieden;

Lid-landschapsadviseur

Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Signaleren van pragmatische kansen voor stromen, structuren en inrichting;
 • Overzicht van grote (landschappelijke) structuren;
 • Landschap in binnenstedelijke inbreiding;

Lees hier de volledige vacaturetekst

Kandidaten voor deze functie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Nijmeegse gemeentebestuur.

Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, dan kun je hier tot en met 11 oktober 2022 op reageren. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober 2022. Solliciteren kan direct online.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ewald van Petersen (e.vanpetersen@nijmegen.nl). Meer informatie over de Kanaalzone Zuid is te vinden op www.nijmegen.nl. 

 

Het Oversticht zoekt voor de gemeentelijke adviescommissie

een voorzitter, een lid met de deskundigheid stedenbouw/landschap, twee leden erfgoed/cultuurhistorie

Als onafhankelijk maatschappelijke organisatie op het gebied van omgevingskwaliteit faciliteren wij momenteel voor de gemeente Lelystad, Dronten en Noordoostpolder de welstandscommissie die onder de nieuwe omgevingswet overgaat in de gemeentelijke adviescommissie (GAC).

We zoeken leden die, vanuit hun eigen vakgebied werkend, over de grenzen ervan heen kunnen kijken. Zij kunnen helder en overtuigend communiceren en de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de integrale afweging bij de beoordeling van de omgevingskwaliteit. Het uiteindelijke doel is een oplossingsgericht advies richting gemeente, opdrachtgevers en hun adviseurs.

Wat breng je mee als voorzitter?

 • Passie voor omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en ervaring in de omgang met de pers.
 • Aantoonbare ervaring met het effectief en efficiënt leiden van (openbare) vergaderingen.
 • WO werk- en denkniveau

Wat breng je mee als lid?

Leden stedenbouw, landschap en erfgoed

 • Heldere en overtuigende communicatie, waarbij de essentie van de overwegingen begrijpelijk gemaakt wordt.
 • Oplossingsgerichte en verbindende houding.
 • Een open vizier en in staat om de benaderingswijze van collega's uit eigen en andere vakgebieden te respecteren en ook kritisch te bevragen.

Uiteraard ben je onafhankelijk en is een zakelijke relatie met belanghebbenden niet toegestaan.

De voorziter en commissieleden worden door of namens de gemeenteraden benoemd voor een periode van 3 à 4 jaar. 

Lees hier de volledige vacaturetekst

Praktische informatie

 • Richt je reactie met motivatie en curriculum vitae aan solliciterenbij@hetoversticht.nl, t.a.v. dhr. R.M. Onderdelinden. U kunt reageren tot en met 17 oktober. De gesprekken zijn op 19 oktober en 2 november gepland.
 • Meer informatie? Bel dan met Rik Onderdelinden (programmaleider) via 038-4213257. Hij geeft graag een nadere toelichting over de vacature.

 

 

Dorp, Stad & Land is op zoek naar

Bevlogen adviseurs omgevingskwaliteit (ruimtelijke kwaliteit en/of erfgoed)

Doorlopende werving

Ben jij die ervaren en bevlogen adviseur omgevingskwaliteit die sterke affiniteit heeft met erfgoed en/of ruimtelijke kwaliteit? Die voorstander is van integraal adviseren in de geest van de Omgevingswet? Vind je het leuk als geen dag er hetzelfde uitziet? Dan zoekt Dorp, Stad en Land, kennispartner op het gebied van architectuur, cultureel erfgoed, stedenbouw en landschap, jou!

Wat ga je doen

Als adviseur omgevingskwaliteit werk je met gemeenten, architecten, eigenaren, ontwikkelaars en organisaties als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de professionele toetsing van bouwplanen en gebiedsontwikkelingen. De meest voorkomende taken in deze functie zijn:

 • commissielid/secretaris of voorzitter in gemeenteijke adviescommissies omgevingskwaliteit en onze eigen centrale (erfgoed) commissie;
 • adviezen opstellen, motiveren, toelichten, schrijven, uitwerken of de redactie ervan verzorgen;
 • bijdrage leveren aan concrete beleidsgerichte (erfgoed)advisering, o.a. kwaliteitsbeleid en advieskaders, mogelijkhedenonderoek, cultuurhistorische inventarisaties en informatiebijeenkomsten;

Wat breng je mee

 • een afgeronde HBO/WO-opleiding Architectuur / Bouwkunde / Bouwhistorie / Restauratie / Erfgoed en/of Cultuurhistorie;
 • enkele jaren relevante werkervaring als architect en/of adviseur cultuurhistorie;
 • kennis van de bouwkundige restauratiepraktijk;

Pre

 • rijbewijs B en eigen vervoer, gelet op je verschillende werklocaties.

Lees hier de volledige vacaturetekst

Meer weten, reageren & selectieprocedure

Word je enthousiast en zou je ons team als (erfgoed)adviseur willen versterken? Aarzel dan niet en mail je motivatie en cv naar Samantha Visser via s.visser@dorpstadenland.nl. Ook voor algemene vragen kan je bij haar terecht. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Ton Jansen via genoemd mailadres of per telefoon: 010 - 290 9445.

Er is geen sluitingsdatum, wij zijn doorlopend op zoek naar bevlogen adviseurs!

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Davos KwaliteitssysteemDavos Kwaliteitssysteem

  8 criteria voor goede omgevingskwaliteit. De Verklaring van Davos is in 2021 uitgebreid met een Kwaliteitssysteem. Nu in Nederlandse vertaling!

  lees verder

 • Duurzaam, Mooi NederlandDuurzaam, Mooi Nederland

  Een film waarin de relatie tussen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Vol praktijkvoorbeelden van situaties waarin ruimtelijke kwaliteit de duurzaamheidambities versterkt en andersom ingrepen in duurzaamheid leiden tot een Mooi Nederland. De film reikt (nieuwe) gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren de helpende hand.

  lees verder

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit