Brief Hugo de Jonge aan 2e KamerKabinet versterkt lokaal kwaliteitsinstrumentarium

Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, versterkt de positie van de gemeentelijke Commissies Omgevingskwaliteit met een landsdekkend stelsel van lokale bouwmeesters.


Discussie over ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw, 20 april 2023 in Weert (foto: Christi Wijnen)

In een recente brief aan de Tweede Kamer, in antwoord op een aantal moties van SP, PvdA en GroenLinks over architectuurbeleid, kondigt De Jonge de komst van lokale bouwmeesters aan. De Kamer drong aan op meer aandacht voor architectuur en stedenbouw, voor terugkeer van het Nederlands Architectuurinstituut en voor versterking van de rol van de architect bij de woningbouw.

Commissie Omgevingskwaliteit
De Jonge bevestigt dat er vanwege de vele ruimtelijke opgaven ook veel nieuwe kwaliteitsvragen op de gemeente afkomen. Lokale bouwmeesters, goed functionerende gemeentelijke adviescommissies, versterking van de lokale architectuurcentra en wellicht een zwaardere procesrol voor architecten zijn De Jonges antwoord die toegenomen kwaliteitsvraag. Hugo de Jonge is wat explicieter over de taken van de gemeentelijke Commissie Omgevingskwaliteit dan zijn voorgangers: “Taken van deze commissie zijn advisering ten behoeve van omgevingsvergunningaanvragen, vergunningen bij Rijksmonumenten, en advisering ten behoeve van samenwerking overheid, initiatiefnemers en de bewonersparticipatie. Elke gemeente staat het vrij om daarnaast een eigen, soms meer informele, werkwijze te hanteren om kwaliteit bevorderen,” schrijft De Jonge.

Lokale Bouwmeesters
Aanvullende op de gemeentelijke adviescommissies zou er daarom een landsdekkend stelsel van lokale bouwmeesters moeten komen, meent het kabinet. De Jonge: “Deze bouwmeesters kunnen ter versterking van de Commissies Omgevingskwaliteit, vanuit een ruimtelijke visie voor de lange termijn, en met kennis van de identiteit en kenmerken van concrete gebieden in de gemeente, ter zake adviseren over projectplannen, de inzet van ontwerpkracht en de integraliteit van de opgaven. Mijn ambitie is dat elke gemeente in heel Nederland een dergelijke adviseur tot zijn beschikking heeft.”

Positie architecten
De Jonge heeft nog geen definitief antwoord op de manier waarop de positie van architecten bij de woningbouwopgave versterkt moet worden. Hij overweegt om te regelen dat alleen architecten de vergunningaanvraag voor bouwprojecten kunnen indienen, zoals al in veel andere Europese landen gebeurt. En hij verwijst naar een betere architectonische kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw, waarvoor de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en het College van Rijksadviseurs een project uitvoeren.

lokale architectuurcentra
De Jonge wil ook, samen met staatssecretaris G. Uslu van Cultuur, de netwerkfunctie van de 48 lokale architectuurcentra versterken, om op die manier de inzichten en innovatie rond architectuur en integrale gebiedsontwikkeling en de verworvenheden van het programma Mooi Nederland te delen met een breed publiek. Dat netwerk, in combinatie met de bestaande rol van Het Nieuwe Instituut, maakt dat het niet nodig is om opnieuw een landelijk architectuurinstituut op te richten, schrijft De Jonge.

Lees de brief van Hugo de Jonge hier.


Flip ten Cate | oktober 2023
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via: https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit