Marknesse inspireert tot mooiwaarts

De kwaliteitscommissies zijn nog niet klaar voor de Omgevingswet, maar wel op weg, klonk het in het Mooiwaartscafé aan de rand van het Waterloopbos.

‘Commissie’. Hmm, commissie, dat suggereert afstand en een kloof tussen gewone mensen en beoordelaars. Misschien moeten we het daar maar niet meer over hebben, en welstandscommissies al helemaal niet: we zijn op zoek naar mensen die meedenken, die belangen samenbrengen, die oplossingen aandragen.

Snel naar de mestvaalt dus, naast de ‘welstand’ die door de Mooiwaarts-cafégangers in Marknesse al even vlot is afgeserveerd. Het vijfde Mooiwaartscafé was aan het randje van de Noordoostpolder neergestreken voor een borreldebat over de vraag of de welstandscommissies (en hun erfopvolgers, de commissies ruimtelijke kwaliteit) wel klaar zijn voor de taak die de Omgevingswet van ze vraagt.

Verbindingen
De integrale werkwijze die de Omgevingswet propageert is geen simpele opgave. Columnist Leen Verbeek - Commissaris der Koning van Flevoland en voorzitter van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit - signaleert wat vertwijfeld dat er aan vele erudiete beleidstafels gesproken wordt over ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld in de Deltametropool en in het verband van de Raad van Europa, maar dat de verbinding met het handwerk van alledag in adviescommissies ontbreekt. De ervaringen van kwaliteitsadviseurs bereiken de beleidstafels niet, en de beleidsvernieuwing sijpelt niet door naar de concrete projectopgaven. Nederland loopt bepaald niet voorop bij het integreren van beleidsvelden en het betrekken van burgers bij de stad. Integraal werken wordt lastig als je zelfs binnen je eigen vakgebied de verbindingen niet legt.

Verzoenen
De cultuuromslag die nodig is, voert weg van het toetsen aan een minimumgrens (‘niet strijdig met redelijke eisen van welstand’) en toe naar het stimuleren van omgevingskwaliteit. Dat vereist een ‘supermens’, die vakkundig is en relativerend; die de onuitgesproken belangen van omwonenden in een project een stem kan geven en door ontwerpend onderzoek kan verzoenen met de belangen van grondeigenaren; die de economie zijn plaats wijst naast de zachte belangen van landschap en schoonheid. De supermens beschikt over oplossingsgerichte en paraat toepasbare kennis op alle maatschappelijke terreinen: kennis van grondpolitiek en exploitatieplannen, maar ook van waterstromen, van gezondheid en milieu, van architectuur, wegenbouw en stadssociologie.

Organisatie Mooiwaarts kondigde in Marknesse het project De Omslag aan, dat die noodzakelijke cultuurverandering handen en voeten gaat geven. Met inspiratie uit deze bijeenkomst, waarop men tegelijk constateerde nog lang niet opgewassen te zijn tegen deze taak én met aanstekelijk elan het nieuwe gebied in kaart bracht.
Flip ten Cate


Het zesde Mooiwaartscafé is in de pen. In het Kromme Rijngebied tussen Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede gaan we borrelen en brainstormen over het thema: ‘bewoners zorgen zelf wel voor ruimtelijke kwaliteit’. We zoeken samenwerking met de gemeenten, de provincie Utrecht en zijn kwaliteitsadviseur Paul Roncken, met MooiSticht, LandschapErfgoed Utrecht en met bewonersgroepen en -organisaties. En natuurlijk met alle sympathisanten van het Mooiwaarts initiatief.
Datum: begin september. Kijk voor actuele informatie op www.mooiwaarts.nl


Dit artikel verscheen in de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt zich op de Nieuwsbrief abonneren

 

 

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit