23-03-2016Cursus Vergunningverlening: Effectief plan erfgoed

De federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseert op 24 mei aanstaande in samenwerking met ErfgoedAcademie de Cursus Vergunningverlening I.

Op deze cursusdag worden handreikingen gegeven hoe je tot een effectieve planvorming kan komen waarbij de erfgoedwaarden in de plannen en procedure voldoende aandacht krijgen. De cursus geeft inzicht hoe je met erfgoed bij verandering omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel te geven op basis van een gedegen en afgewogen plan. Hoe komt zo'n plan tot stand, wat is daarvoor nodig en welke kwaliteitscriteria heb je nodig om aan te toetsen. Het belicht ook met name de rol van adviseurs en planbeoordelaars en de opzet van een effectief vooroverleg.

Erfgoed is waardevol en verdient daarom een respectvolle omgang. Zeker wanneer ook nog sprake is van herbestemming. Dan zijn vaak ook andere belangen aan de orde. De verschillende belangen dienen goed tegen elkaar worden afgewogen.

Erfgoedwaarden zijn echter meestal niet in strikte normen en eisen vast te leggen. Een integraal op de veranderopgave gericht deskundig advies of beoordeling is dan nodig. Goede inzichtelijke plannen kunnen helpen bij de nadere afweging van die waarden, maar vraagt ook om specifieke kennis bij de beoordeling door deskundige adviseurs of kwaliteitscommissies. Hoe vroeger die in het planproces worden betrokken hoe beter. Nadenken over hoe je dat het beste kan organiseren, wat daarvoor nodig is en wie je daarbij betrekt komt uiteindelijk een goede besluitvorming, maar ook een gewenste realisatie van een plan ten goede.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod:
Wat is een goed plan?;
Advisering in het voortraject: hoe pak je dat aan?
De wettelijke kaders voor advisering (gevraagd/ongevraagd);
Werkwijze van integrale commissies ruimtelijke kwaliteit;
Welstandseisen en erfgoedwaarden: verschillen/overeenkomsten;
Uitgangspunten/criteria bij wijziging erfgoed;
Kwaliteit van adviezen: hoe is erfgoed hierin opgenomen;
Actualiteiten: toekomstige advisering (o.a. Omgevingswet);
Excursie met aansprekende voorbeelden;Aan de slag met praktijkcases

Voor wie?
Deze cursus is bij uitstek geschikt voor direct betrokkenen bij het opstellen, uitwerken en/of beoordelen van plannen voor het wijzigen van erfgoed; zoals ontwerpers, adviseurs of planbeoordelaars en leden van kwaliteitscommissies, inclusief burgerleden en ambtelijke secretarissen.

Sprekers
We organiseren deze dag in samenwerking met de Erfgoed Academie. Deze cursusdag maakt deel uit van de Leerlijn Vergunningverlening.

Wat bereikt u met deze cursus?
Goed inzicht in het planvormingsproces;
Beter inzicht in wat een goed plan is en wat daarvoor nodig is;
Beter inzicht in uw rol rondom de totstandkoming van een advies over erfgoed;
Beter inzicht in afweging van erfgoed- en andere belangen;
Uw beoordeling en advies zal meer bijdragen aan een zorgvuldige besluit.

Locatie en datum
De cursus vindt plaats op 24 mei 2016. De locatie is nog niet vastgesteld.

Kosten
De kosten voor een cursusdag bedragen 225 euro per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

Aanmelding
Voor aanmeldingen kunt u zich richten tot:
Erfgoed Academie
Maartje Voskuilen
m.voskuilen@restauratiefonds.nl

U kunt zich ook inschrijven bij:
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Christian Braak
Herengracht 62
1015 BP Amsterdam
+31 (0)20 412 49 64
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit