O-team geeft lokaal advies over nieuwe thema’s RO

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Ontwerpteam geïnstalleerd. Drie experts zijn beschikbaar om lokale partijen te adviseren over nieuwe opgaven in de ruimtelijke ordening. Hilde Blank is een van hen.

In de ruimtelijke ordening dienen zich nieuwe opgaven aan op het gebied van zaken als gezondheid en ruimte, energietransitie, technologie, klimaatverandering. Ontwerp en ontwerpend onderzoek kunnen opdrachtgevers op weg helpen om die thema’s concreet uit te werken. Dat wordt de inzet van het O-team. Drie experts in de ruimtelijke ordening en het ontwerp vormen samen dit team: Geurt van Randeraat, Hilde Blank, en Joost Schrijnen. Een veertiger, een vijftiger en een zestiger, die alle drie een groot netwerk inbrengen. Aanspreken van dat netwerk is cruciaal in de werkwijze.
Private, publieke en maatschappelijke partijen kunnen apart of samen het O-team vragen met hen mee te denken over concrete, ruimtelijke opgaven. Het onafhankelijk O-team zal vooral een bijdrage leveren aan het begin van een project. Met beleid en beslissingen bemoeit het team zich niet.

Wenkbrauwen
Het is bepaald geen braakliggend terrein waarop het O-team moet gaan opereren. Zeker sinds het rijk de decentralisatie van het ruimtelijk beleid naar lokale overheden heeft ingezet, hebben deze tal van gremia in het leven geroepen om zich te laten adviseren: er zijn kwaliteitsteams, provinciale ontwerpateliers, stadsbouwmeesters, naast de adviescommissies ruimtelijke kwaliteit.
De opdracht waarmee minister Schultz van Haegen het team op 15 december, de dag van de ruimte, op pad stuurde, heeft dan ook wat wenkbrauwen doen optrekken: aan de slag gaan met lokale ontwikkelingsvraagstukken.

Meerwaarde
Hilde Blank (TU Delft en directeur van ruimtelijk adviesbureau BVR) is zich van die reserve bewust. Aanvankelijk was zij zelf ook enigszins terughoudend, maar zegt zij: ‘Wij hebben van tevoren uitgebreid in het veld gepeild of wij een toegevoegde waarde kunnen leveren en ik denk zeker dat wij een meerwaarde kunnen hebben.’
Wat haar betreft is die tweeledig: enerzijds bij het scherp formuleren van de opgaves, anderzijds zorgen dat een nieuwe opgave tot uitvoering komt.
Blank: ‘Als team gaan wij opereren op de overgang van denken naar doen. Ontwerpers zijn bedreven in het achterhalen van de vraag achter de vraag. Zij kunnen vraagstukken visualiseren en dat verheldert en versnelt het denkproces. Als O-team concentreren wij ons ook op het stimuleren van de uitvoering. Per project zal onze bijdrage verschillen. Soms is een verwijzing naar een derde partij al genoeg, soms kunnen we een debat of een ateliersessie organiseren. Belangrijk is dat het altijd maatwerk is, toegesneden op de vraag. Wij leggen ook zelf ons oor te luisteren in ons netwerk om interessante thema’s te signaleren, op het gebied van krimp en groei bijvoorbeeld, de klimaatactieve stad, of de exploitatie van de diepe ondergrond.’

Proefjaar
Het ministerie heeft per project maximaal 20.000 euro voor de inzet en het advies van het O-team. Komt het tot een opdracht dan wordt van de opdrachtgever een bijdrage van dezelfde orde gevraagd.
Het komend jaar neemt het O-team circa tien projecten ter hand. ‘Wij zien 2016 als een proefjaar’, zegt Blank. ‘Komend jaar wordt de Architectuurnota geactualiseerd en als het O-team aanslaat kan het opgenomen worden in die nota en een structureel onderdeel worden van het rijksbeleid.’
Marijke Bovens

 www.oteam.nl


Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit