Erfgoed Deal van veertig miljoen euro

Veertig miljoen euro is de komende vier jaar uitgetrokken om de transities op het gebied van klimaat, energie en de bouwopgave te verrijken met cultureel erfgoed.

Het Woudagemaal in Lemmer: werelderfgoed en nog altijd in gebruik. Ook een mooie rol voor weggelegd bij klimaat- en energietransitie?

Het geld is voor de helft afkomstig van het ministerie van OCW, uit het programma Erfgoed Telt. De andere twintig miljoen leggen gemeenten en provincie in.

De Erfgoed Deal richt zich op projecten op het terrein van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid en stedelijke groei en krimp. Met de bijdrage kunnen bestaande initiatieven cultureel erfgoed bij hun project betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door het erfgoed beter te benutten, of de projecten beter aan te laten sluiten bij historische trends en ontwikkelingen. Ook het bevorderen van het bewustzijn voor en van erfgoed is een mogelijkheid, via de inzet van goede architecten en door het betrekken van bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving. Het geld is niet bedoeld voor restauratieprojecten of het verduurzamen van monumenten. De Erfgoed Deal richt zich op de meerkosten waarmee bestaande initiatieven gekoppeld worden aan erfgoedbelangen.

Lokaal bestuur
Een projectgroep stelt de komende maanden een uitvoeringsprogramma op. Gedeputeerde Staten en colleges van B en W kunnen gebiedsgerichte projecten voordragen. Naast concrete uitvoeringsprojecten binnen de drie genoemde thema’s, is er ook geld voor projecten die kennis en dialoog stimuleren en voor projecten die de positie van erfgoed verbeteren bij het opstellen van gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies.

De Erfgoed Deal is in februari ondertekend door vier ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Grote Monumentengemeenten, het Interprovinciaal Overleg Ook een groep maatschappelijke partijen gaven hun instemming: Federatie Instandhouding Monumenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen.nl en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 


Flip ten Cate | maart | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • De Flitsende StadDe Flitsende Stad

  Steeds meer gemeenten kiezen voor een specifiek beleid ten aanzien van digitale buitenreclame. Hiervoor heeft de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een handreiking opgesteld. Geen blauwdruk, maar een leidraad met aanbevelingen en voorbeelden.

  lees verder

 • Jaarverslag 2017Jaarverslag 2017

  Veel activiteiten in een productief jaar!

  lees verder

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit