Erfgoed Deal van veertig miljoen euro

Veertig miljoen euro is de komende vier jaar uitgetrokken om de transities op het gebied van klimaat, energie en de bouwopgave te verrijken met cultureel erfgoed.

Het Woudagemaal in Lemmer: werelderfgoed en nog altijd in gebruik. Ook een mooie rol voor weggelegd bij klimaat- en energietransitie?

Het geld is voor de helft afkomstig van het ministerie van OCW, uit het programma Erfgoed Telt. De andere twintig miljoen leggen gemeenten en provincie in.

De Erfgoed Deal richt zich op projecten op het terrein van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid en stedelijke groei en krimp. Met de bijdrage kunnen bestaande initiatieven cultureel erfgoed bij hun project betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door het erfgoed beter te benutten, of de projecten beter aan te laten sluiten bij historische trends en ontwikkelingen. Ook het bevorderen van het bewustzijn voor en van erfgoed is een mogelijkheid, via de inzet van goede architecten en door het betrekken van bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving. Het geld is niet bedoeld voor restauratieprojecten of het verduurzamen van monumenten. De Erfgoed Deal richt zich op de meerkosten waarmee bestaande initiatieven gekoppeld worden aan erfgoedbelangen.

Lokaal bestuur
Een projectgroep stelt de komende maanden een uitvoeringsprogramma op. Gedeputeerde Staten en colleges van B en W kunnen gebiedsgerichte projecten voordragen. Naast concrete uitvoeringsprojecten binnen de drie genoemde thema’s, is er ook geld voor projecten die kennis en dialoog stimuleren en voor projecten die de positie van erfgoed verbeteren bij het opstellen van gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies.

De Erfgoed Deal is in februari ondertekend door vier ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Grote Monumentengemeenten, het Interprovinciaal Overleg Ook een groep maatschappelijke partijen gaven hun instemming: Federatie Instandhouding Monumenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen.nl en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 


Flip ten Cate | maart | 2019
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit