Bij nader inzienOnafhankelijk advies voor Raad van State geen issueDe gemeente Arnhem heeft vergunning verleend voor het verbouwen van een dubbel woonhuis tot een complex met zes appartementen. De buren aan beide zijden maken daar bezwaar tegen, onder andere omdat het besluit van de gemeente gebaseerd zou zijn op een ondeugdelijk welstandsadvies.

Ten eerste, zeggen de buren, is het de vraag of de adviseurs wel bevoegd waren advies te geven. In Arnhem is de organisatie van de welstandsadvisering in handen gelegd van het Team Welstand en Monumenten van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Een medewerker van die dienst is secretaris van de commissie. De commissiesecretaris, een ambtenaar dus, en de hoofdadviseur van de afdeling Stedenbouw en Landschap van de gemeente, eveneens een ambtenaar, hebben samen het welstandsadvies afgegeven, volgens de buren.

De afdeling Bestuursrecht van de Raad van State maakt geen woord vuil aan de onafhankelijkheid van deze welstandsadviseurs. De Woningwet schrijft nog steeds voor dat de gemeenteraad een onafhankelijke welstandscommissie benoemt. De onafhankelijkheid van de betreffende adviseurs is voor de Raad van State kennelijk geen zwaarwichtige kwestie.

De secretaris en de hoofdadviseur Stedenbouw hebben hun advies gebaseerd op de welstandsnota en concluderen dat het plan daarmee niet in strijd is (onder de voorwaarde dat de toe te passen materialisering, kleurstelling en detaillering ter nadere goedkeuring worden voorgelegd). Met die uitleg door het gemeentebestuur van Arnhem gaat de Raad van State akkoord.

Bestemmingsplan
De bezwaarmakers hebben ook nog een second opinion op tafel gelegd van adviesbureau M&DM. Die adviseurs zeggen dat het appartementencomplex groter is dan de gebouwen in de omgeving, en ook op andere punten meent M&DM, op grond van de welstandscriteria, dat het gebouw op die plek anders ontworpen had moeten worden. De Raad van State wijst er op dat het bestemmingsplan dit volume mogelijk maakt, en dat die ruimte niet door een welstandsadvies ingeperkt mag worden. De criteria in de welstandsnota geven de ruimte voor uiteenlopende waarderingen van het bouwplan.

De omstandigheid dat M&DM een andere waardering geeft aan het plan dan het Team Welstand en Monumenten, betekent niet dat het besluit van burgemeester en wethouders over de vergunning niet deugdelijk was, aldus de Raad van State. Het bezwaar is van de hand gewezen, de vergunning blijft in stand.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2599


Flip ten Cate | december | 2020
Aanmelden voor de nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit kan via:
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit