13-07-23Tijdelijk omgevingsplan tot 2032

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Van rechtswege worden de bestaande bestemmingsplannen dan verheven tot omgevingsplan, en regels voor welstandsbeleid en erfgoedbeleid en bv. milieu en duurzaamheid worden dan van rechtswege onderdeel van dat 'tijdelijke' omgevingsplan.

De wet heeft echter tot doel om een gezonde en veilige leefomgeving tot stand te brengen met een goede omgevingskwaliteit. Dat vraagt om ambities en integraal beleid, terwijl het 'oude' instrumentarium die integraliteit juist verbood - zo mocht een bestemmingsplan uitsluitend regels bevatten die 'ruimtelijk relevant' zijn, en architectuur, welstandsbeleid of bouwtechniek is niet ruimtelijk relevant. Dat mocht dus niet in een bestemmingsplan geregeld worden, en nu móet het er juist in geïntegreerd worden.

Die integratie is op 1 januari nog niet bereikt, integendeel: veel gemeenten proberen de wet juist 'beleidsneutraal' in te voeren, omdat de nieuwe digitalisering, de nieuwe termen, begrippen en jurisprudentie en de invoering van de Wet Kwaliteitsborging al complex genoeg zijn.

Aanvankelijk was een overgangstermijn voorzien van tien jaar, maar met het uitstel van de wet schoof die einddatum niet mee. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nu dat in overleg met gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe einddata zijn vastgesteld.

Het definitieve omgevingsplan moet gereed zijn op 1 januari 2032. Daarna vervalt het tijdelijke plan ('TOP' in het jargon), en verliezen alle regels en verordeningen voor de fysieke leefomgeving die nog niet in het omgevingsplan verwerkt zijn hun rechtskracht, zoals de erfgoedverordening of de verordening voor woonschepen. Het ministerie acht deze termijn van acht jaar 'haalbaar'.
De minister heeft met de VNG afgesproken dat de voortgang van deze 'forse klus' elk jaar gemonitord wordt. Na drie jaar wordt de voortgang geëvalueerd en wordt bekeken of de einddatum aangepast moet worden.

De gemeentelijke omgevingsvisie moet gereed zijn op 1 januari 2027, drie jaar na invoering van de wet dus. De visie is van belang, omdat plannen voor de fysieke leefomgeving die niet passen in het beleid van het tijdelijke omgevingsplan, op grond van de 'ja mits' eis, toch vergund moeten worden, mits zij bijdragen aan een gezonde, veilige leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. De omgevingsvisie moet duidelijkheid scheppen over de randvoorwaarden die dan gehanteerd worden.

Ook is vastgesteld dat de waterschapsverordening gereed moet zijn op 1 januari 2026, dus twee jaar na invoering van de wet. De provinciale instrumenten moeten al op 1 januari aanstaande gereed zijn.

Lees verder: IPLO nieuws

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit