Jurisprudentiearchief 2016

12|10|2016

Groningen, kamerverhuurtoren

5-10-2016 (publicatie 11 okt.) Rechtbank Noord Nederland
Een ondernemer realiseert, met vergunning, een elf meter hoge studentenflat op een binnenterrein van een gesloten bouwblok in Groningen. In het beschermde stadsgezicht. De gemeente heeft mede op basis van een positief welstandsoordeel de vergunning afgegeven. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de vergunning.

Maar nu de toren er staat zijn die bezwaren er wel. Het uitzicht is weg. In plaats van in een groen binnenterrein kijken sommige bewoners tegen een blinde muur, en de luidruchtige studenten geven grote overlast.

De rechtbank oordeelt dat de ondernemer die de flat heeft gebouwd onrechtmatige hinder veroorzaakt en gelast - hoewel er met vergunning is gebouwd - tot gehele afbraak van de gloednieuwe toren.

Lees meer...

06|01|2016

Lisse, geen reactie op second opinion levert motiveringsgebrek

Raad van State, 30 december 2015
De gemeente Lisse heeft geen inhoudelijke reactie gegeven op een second opinion, waarin gesteld is dat het plan in strijd is met de welstandscriteria met betrekking tot de architectonische uitwerking en het materiaal- en kleurgebruik. Daarom berust de omgevingsvergunning op een motiversingsgebrek. (overweging 16)

In de second opinion wordt ook opgemerkt dat het karakter van het gemeentelijke monument wordt aangetast door het bouwplan. De monumentencommissie van Lisse is van mening dat het cultuurhistorisch belang zich niet verzet tegen het plan, maar heeft evenmin gereageerd op de second opinion. Ook hierom berust de vergunning op een motiveringsgebrek (overweging 17)

Lees meer...

06|01|2016

Amsterdam, dilemma's bij verbouwing woonboot

Rechtbank Amsterdam, publicatie 30-12-2015, uitspraak 10-12-2015

Een bewoner van een Amsterdamse gracht heeft de gemeente gevraagd handhavend op te treden tegen een illegale woonboot. Sinds 1994 zijn nagenoeg alle woonboten illegaal, omdat het volgens de Raad van State bouwwerken betreffen, en er dus omgevingsvergunningen voor moeten worden afgegeven. Aangezien woonboten nooit aan alle regels uit het Bouwbesluit kunnen voldoen, noch aan de voor woningen opgestelde welstandscriteria, kunnen er geen omgevingsvergunningen worden afgegeven.
Mag Amsterdam van handhavend optreden afzien? Eigenlijk niet. Concreet zicht op legalisering van de onwettige situatie bestaat immers niet, want de ingediende vergunningsaanvraag voor een verbouwing is ingetrokken toen bleek dat de Wabo de grondslag voor vergunningverlening moest zijn, een ontwerp bestemmingsplan waarin de ligplaats zou moeten worden geregeld ligt nog niet ter inzage en het rijk heeft ook nog geen gewijzigd Bouwbesluit m.b.t. woonboten vastgesteld, en er is geen op woonboten toegesneden welstandskader in de welstandsnota opgenomen.  Het legaliseren van de woonboot door alsnog een omgevingsvergunning te verlenen is daarom onmogelijk.

De gemeente Amsterdam heeft echter, for the time being, een gedoogbeleid geformuleerd en een gedoogbeschikking afgegeven. Een gedoogbeschikking levert volgens de rechtbank naar zijn aard echter geen besluit op waardoor duurzaam van handhaving afgezien kan worden. (overweging 4 en 10.4). De rechtbank erkent dat handhavend optreden onevenredige gevolgen zou hebben voor de (bewoner van de) woonboot, die al vijftig jaar op dezelfde plaats ligt, maar dat geldt niet voor de verbouwing die recent is uitgevoerd. Tegen die verbouwing zou de gemeente wel degelijk handhavend moeten optreden.

Het lijkt er sterk op dat, nu er geen actueel en passend beoordelingskader bestaat, geen verbouwingen aan woonboten mogen plaatsvinden.

Lees meer...

05|01|2016

Assen, welstandsregels in bestemmingsplan (restaurantboot)

Raad van State, 26-11-2014
De gemeente Assen heeft een bestemmingsplan vastgesteld met gedetailleerde eisen aan materiaal, kleur en detaillering voor een restaurantboot in het beschermde stadsgezicht. Hoewel welstandseisen in beginsel niet thuishoren in een bestemmingsplan, zijn verregaande welstandseisen wel acceptabel ter bescherming van het stadsgezicht. Zelfs de vormgevingseisen voor de loopplank acht de Raad van State geoorloofd.
De Raad gaat ook in op de vraag of de restaurantboot beschouwd moet worden als een bouwwerk.

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit