TransparantieDigitaal Welstandsbeleid

Laatste Nieuws:
IMWE wordt definitief afgesloten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft definitief besloten niet langer te investeren in het digitaliseren van (sectoraal) welstandsbeleid. De inspanningen om het beleid op te nemen in de informatie op ruimtelijkeplannen.nl worden gestaakt en niet meer opgenomen.
Na 2019 zal het welstandsbeleid als sectoraal beleid geleidelijk verdwijnen, omdat het integraal onderdeel moet worden van de nieuwe omgevingsplannen. Het omgevingsplan zal op een nieuwe manier digitaal beschikbaar worden gesteld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht, dat momenteel in ontwikkeling is.
Het ministerie vindt het onverantwoord om voor de tussenperiode te investeren in het digitaal beschikbaar stellen van sectoraal beleid dat binnen afzienbare tijd niet meer zal bestaan.
Overigens is er nog geen inspanning gedaan om te onderzoeken hoe het welstandsbeleid, als het straks als beleidsregels onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan, digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Op de website van onze partner Geonovum treft u het volgende bericht aan:

Om net als de regels van bestemmingsplannen, ook de welstandseisen digitaal vindbaar en raadpleegbaar te maken, is het Informatiemodel Welstand (IMWE) ontwikkeld. Geonovum beheert het IMWE sinds 2013 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als facultatieve standaard onder de set van RO Standaarden. De laatste versie van het informatiemodel Welstand (IMWE2014) is uiteindelijk niet in gebruik genomen.

Samen met het ministerie van IenM heeft Geonovum besloten IMWE niet langer te beheren. Dit betekent onder andere dat we eventuele implementatie niet ondersteunen. De standaard blijft wel beschikbaar via de Geonovum website onder vervallen versies van de RO Standaarden.

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, mei 2017.

Actualisatie

In 2014 wordt de standaard voor digitale welstandsnota’s (IMWE 2010) geactualiseerd en toegevoegd als facultatieve standaard aan de set RO Standaarden 2012. Op 13 oktober 2014 is door het kabinet het besluit om de RO Standaarden t.b.v. welstandsbeleid aan te passen, gepubliceerd in de Staatscourant (meer hierover in het persbericht). Het is daardoor voor de gemeenten mogelijk welstandeisen op dezelfde wijze als bijvoorbeeld bestemmingsplannen en structuurvisies in GML-formaat en op uniforme wijze beschikbaar te stellen, vindbaar en toegankelijk te maken.

Het wijzigingsproces van IMWE vindt de komende 1,5 jaar plaats. De eerste helft van 2014 staat in het teken van het vernieuwen van de standaard. In de tweede helft van 2014 en het begin van 2015 ligt de focus op de implementatie van de standaard in de praktijk. Doel is de ontsluiting van welstandsnota’s via Ruimtelijkeplannen.nl vanaf medio 2015. Hiervoor werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit nauw samen met de Geonovum en het Kadaster.

Beheer IMWE standaard

Sinds 2013 beheert Geonovum IMWE in opdracht van het ministerie van IenM. Met behulp van deze standaard voor digitale welstandnota’s is het mogelijk welstandeisen beter toegankelijk te maken. Dit geldt zowel voor de gemeentelijke organisatie intern, als voor de burgers en bedrijven die bouwplannen indienen bij de gemeente.

Via de Geonovum website en de nieuwsbrief Wro Digitaal houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt u deelnemen aan consultaties. Voor vragen, neem contact met ons op.

Achtergrond

Het Kabinet Balkenende II startte met het actieprogramma 'Andere Overheid'. Dit programma beoogt de burger onder meer een betere toegang te geven tot wetten, besluiten, publiekrechtelijke beperkingen en de voor een locatie geldende voorschriften. Het project WelstandTransparant sluit hier naadloos bij aan. Door de introductie van een gegevensstandaard voor het vastleggen en ontsluiten van welstandsbeleid via digitale kaarten kunnen vergunningaanvragers, marktpartijen en welstandstoetsers hun taak beter vervullen. De standaard leidt in principe tot meer eenduidigheid, voorspelbaarheid, vindbaarheid en minder kosten in het onderhoud van gegevenscollecties. In technische zin leidt een standaard tot een hogere efficiency in de bedrijfsprocessen en een snellere productontwikkeling in de ondersteunende software. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is de trekker van dit project WelstandTransparant.

Voor nadere informatie over IMWE verwijzen wij u naar de website van onze partner Geonovum: www.geonovum.nl/dossiers/welstand

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit