11-01-22Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

Warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers per 1 februari verplicht bij ingrijpende renovatie

Nederland legt per 1 februari 2022 definitief een eis vast om bij ingrijpende renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken met zonnepanelen of warmtepompen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft als onderdeel van de inwerkingtreding van de eis de bijbehorende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) officieel laten publiceren in het Staatsblad. Daarmee wordt de eis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie per 1 februari 2022 definitief van kracht. De regeling geldt ook voor particuliere huiseigenaren en in principe ook voor monumenten en beeldbepalende gebouwen. De wens van de Tweede Kamer, om particuliere eigenaren uit te zonderen van de regel, is door de minister niet gehonoreerd.

Op de verplichting om na ingrijpende renovatie op het perceel duurzame energie op te wekken gelden enkele uitzonderingen. Vanuit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit is relevant dat voor zover het vanwege locatiegebonden omstandigheden of technische belemmeringen niet mogelijk is aan de eis te voldoen, de plaatsing van zonnepanelen of warmtepompen achterwege kan blijven. Belangwekkende erfgoedwaarde of specifiek lokaal beleid op het gebied van welstand en ruimtelijke kwaliteit kan zo'n uitzonderingsgrond vormen.

Lees verder: Solar Magazine

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2021Jaarverslag over 2021

  Weinig fysieke bijeenkomsten in het corona-jaar 2021, maar des te meer online-activiteiten. De Federatie was actief op de beide benen die vorig jaar in de meerjarenvisie zijn geformuleerd: de facilitering van de zorg voor ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau waarin de Federatieleden actief zijn, en het vergroten van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op nationaal niveau.

  lees verder

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit