13-07-20Webinar Omgevingstafel en adviesstelsel

1 september 14.00 uur

Omgevingstafel en Advies-stelsel omgevingskwaliteit

VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseren op 1 september een webinar over de verhouding tussen de Omgevingstafel en het gemeentelijke Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit.

Met de Omgevingstafel ontwikkelt de VNG een overleg-methode om zo vroeg mogelijk met initiatiefnemers en alle relevante overheidspartijen overleg te voeren over de randvoorwaarden van (complexe) initiatieven.
Het gemeentelijke Adviesstelsel, dat door VNG en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit i.s.m. RCE en BZK in een handreiking is uitgewerkt, is gericht op het bevorderen van een goede omgevingskwaliteit, eveneens door overleg in een vroeg stadium. De welstandscommissies, monumentencommissies, commissies ruimtelijke kwaliteit en stads- en dorpsbouwmeesters zijn onderdeel van dat adviesstelsel. 

Hoe verhouden beide stelsels zich tot elkaar? 

In het webinar wordt een toelichting gegeven op de Omgevingstafel door Hanneke Kunst en Patricia Palmen van de VNG, en op de handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit door een vertegenwoordiger van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Er komen ervaringen aan bod van gemeenten die al met de beide stelsels werken, en er is ruimte voor vragen en antwoorden.

Het webinar is speciaal bedoeld voor leden en secretarissen van gemeentelijke adviescommissies (welstands-, erfgoed- en adviescommissies ruimtelijke kwaliteit), medewerkers van regionale organisaties ruimtelijke kwaliteit en omgevingsdiensten, stads- en dorpsbouwmeesters en adviseurs ruimtelijke kwaliteit bij provincies en rijksoverheid. 

Het webinar start op dinsdag 1 september om 14.00 uur en duurt maximaal anderhalf uur.

Programma:     

 • Toelichting op de Omgevingstafel (Hanneke Kunst/Patricia Palmen - VNG)
 • Toelichting op het Gemeentelijke Adviesstelsel (Vertegenwoordiger Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)     
 • Bespreking van drie dilemma’s/vraagpunten:
 • Vroeger toetsten welstands- en monumentencommissies aan vastgesteld beleid. Steeds vaker ligt de nadruk op het optimaliseren van een plan in vooroverleg. Wordt dat vooroverleg nu overgenomen door de Omgevingstafel, of heeft de gemeentelijke adviescommissie hier een eigen rol?
 • De (Omgevings-)wet bepaalt dat de gemeentelijke adviescommissie onafhankelijk adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en erfgoed-aspecten. Ondergraven toezeggingen aan de Omgevingstafel de ruimte voor onafhankelijk advies?
 • Vooroverleg is vrijblijvend en facultatief. Wie betaalt de kosten van dit arbeidsintensieve overleg? Kan de advisering over omgevingskwaliteit nog steeds uit de leges betaald worden?     
 • Discussie en behandeling van uw vragen 

De Handreiking adviesstelsel voor omgevingskwaliteit kan gedownload worden via de websites van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en van de VNG 

Aanmelden voor (kosteloze) deelname aan het webinar is mogelijk tot uiterlijk 27 augustus 2020 op het mailadres info@ruimtelijkekwaliteit.nl.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit