14-12-15Wet VTH door 1e Kamer aangenomen

Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving onverkort aangenomen. Doel van de wet is een veilige en gezonde leefomgeving. Regels rondom goede samenwerking bij de uitvoering moeten dit mogelijk maken. Deze wet is een toegevoegd hoofdstuk aan de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Bij de wet hoort een AMvB.

29 Omgevingsdiensten bedekken nu het hele land. Provincie en gemeenten hebben zich verbonden om via een Verordening Kwaliteit te sturen op kwaliteit van de uitvoering. In de Modelverordening die VNG en IPO deze zomer hebben opgesteld, zijn de kwaliteitscriteria opgenomen, diegebruikt kunnen worden om het kennis- en opleidingsniveau te bepalen van de ambtelijk medewerkers die belast zijn met de uitvoering van Wabo-taken, zoals milieu, bouw- en woningtoezicht en erfgoed-taken.

De stelselherziening beoogt tevens het verbeteren van de afstemming en informatieuitwisseling tussen de provincies, gemeenten, waterschappen, politie, rijkstoezichthouders en OM. Het is nu verplicht de toezichtinformatie met elkaar te delen en wederzijds informatie uit te wisselen. Via periodiek regionale afstemming worden de programma’s en handhavingsprioriteiten vastgelegd.
Lees hier de wettekst en link hier naar de Modelverordening

(met dank aan de Federatie Grote Monumentengemeenten)

Lees verder: Eerste Kamer

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit